Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 80-ПВР/НС
Видин, 01.11.2021

ОТНОСНО: Жалба от Евангелина Борисова Гочева

В РИК – Видин e постъпила жалба с вх. № 113/31.10.2021 г., 9:30 ч., подадена от Евангелина Борисова Гочева. Жалбоподателката твърди, че е подала заявление за гласуване с подвижна секция, към което е приложила етапна епикриза от личен лекар, но кмета на община Брегово е поискал да бъде представено решение на ТЕЛК, за да бъде допусната да гласува в ПСИК. Към жалбата е приложено писмо с изх. № 2100/27.10.2021 г., подписано от кмета на община Брегово.

В приложения отговор от кмета на община Брегово не се съдържа отказ за вписване на жалбоподателката в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, а са й дадени указания да представи в срок до 30.10.2021 г. експертно решение на ТЕЛК, респ. НЕЛК, доказващо наличието на трайно увреждане, непозволяващо упражняването на избирателното право в изборното помещение.

Предвид изложеното РИК – Видин намира, че не е налице действие или индивидуален административен акт на кмета на община Брегово, подлежащ на обжалване, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Евангелина Борисова Гочева.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 01.11.2021 в 18:12 часа

Календар

Решения

  • № 207-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 206-ПВР / 21.11.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

  • № 205-ПВР / 21.11.2021

    относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения