Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 57-ПВР/НС
Видин, 19.10.2021

ОТНОСНО: Определяне реда и начина за извършване на промени в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал.3 и чл. 229, ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс, РИК – Видин

 

РЕШИ:

 1. Правомощията на член на секционна избирателна комисия / подвижна секционна избирателна комисия се прекратяват предсрочно при:

а) подаване на оставка;

б) влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

в) поставяне под запрещение;

г) несъвместимост;

д) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

е) смърт;

ж) неявяване в изборния ден.

 1. Промените в съставите на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г., както и в случай на произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. се извършват с решение на Районната избирателна комисия – Видин:

а) по т. 1, буква „а“ - след внасяне на заявление - оставка (свободен текст) в РИК – Видин, подписано от назначения член на СИК/ПСИК, съдържащо изрично искане за освобождаването му от състава на СИК/ПСИК. Издаденото на назначения член на СИК/ПСИК удостоверение се връща в РИК - Видин. В случай на унищожаване или изгубване на удостоверението, това обстоятелство се отразява в подаденото от лицето заявление.

б) по т. 1, букви „б“, „в“, „г“, „д“ и „е”– след внасяне на документ в РИК – Видин, удостоверяващ съответното обстоятелство, съставляващо основание за прекратяване правомощията на член на СИК/ПСИК;

в) по т. 1, буква „ж“ – по реда на чл. 229, ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс.

 

 1. С решението, с което прекратява правомощията на член на СИК/ПСИК, Районната избирателна комисия – Видин назначава на негово място лице, предложено от същата партия / коалиция от партии. Предложението се представя в РИК - Видин на хартиен и електронен носител.
 2. Решението на РИК – Видин подлежи на обжалване в срок до три дни от обявяването му пред ЦИК по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс. След влизане в сила на решението удостоверенията на освободените членове на СИК/ПСИК се считат за невалидни, а на назначените на тяхно място нови членове на СИК/ ПСИК, РИК – Видин издава нови удостоверения.
 3. При загуба или унищожаване на удостоверение РИК – Видин издава ново удостоверение с надпис „ДУБЛИКАТ“ в горния десен ъгъл.
 4. При допуснати технически грешки в издадено удостоверение на член на СИК/ПСИК, РИК – Видин анулира сгрешеното удостоверение и издава ново такова със същия номер и дата или удостоверението се коригира като се добавя надпис „Поправката е на РИК - Видин”, подписва се от член на РИК и при възможност се подпечатва с печата на комисията. 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Даниел Боянов Цветанов

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:35 часа

Календар

Решения

 • № 207-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600017 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 206-ПВР / 21.11.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 051600007 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г .

 • № 205-ПВР / 21.11.2021

  относно: Вземане на решение за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 050100002 – гр. Белоградчик, общ. Белоградчик и предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения