Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 264-НС
Видин, 04.04.2021

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 355/02.04.2021г.

Постъпил е Сигнал с вх.№ 355/02.04.2021г. от Камелия Емилова Илиева, с който сезира РИК Види, че в секция № 110 с. Синаговци, област Видин, лицата Ирина Каменова и Искрен Андрианов са членове на цитирания СИК и същите живеят на един и същи адрес. Също така Ирина Каменова е настойник на Искрен Андрианов.

При направена проверка се установи, че Заместник-председателят на СИК № 110 с. Синаговци, област Видин- Искрен Андрианов Любомиров е пълнолетен български гражданин, не е поставян под настойничество и съответно няма назначен настойник. Същевременно той е роднина по права линия от втора степен с член на същата СИК- Ирина Антова Каменова. Последната се явява негова баба по майчина линия.

С оглед забраната на ИК членовете на избирателните секции да бъдат роднини по права линия, както и че заместник - председателят на комисията има повече задължения от нейния член, както и че няма пречка избирателната комисия да работи с един член по-малко, то в състава на комисията следва да бъде оставен заместник- председателят, а нейния член Ирина Антова Каменова – роднина по права линия от втора степен на заместник - председателят да бъде освободен.

Предвид изложеното и на основание чл.96 във вр. с чл.66 във вр. с чл.50 ал.3 т.4 предложение 2 от ИК, както и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.5 и т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин, предложи проект да бъде освободена Ирина Антова Каменова като член на СИК № 050900110 - с. Синаговци, община Видин.

При проведеното гласуване РИК- Видин не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на предложения проект за решение. От присъстващите в залата 9 членове на комисията „За“ проекта на решение гласуваха 5: Соня Иванова, Пламенка Цветкова, Магда Христозова, Веса Гидова и Захарин Захариев, а  „Против“ проекта гласуваха 4: Наталия Петрова, Ирена Николова, Миглена Климентова и Уляна Иванова.

С оглед резултата от проведеното гласуване РИК - Видин постанови решение № 13-НС от 18.02.2021 г.  за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.70, ал.4, изр. Второ от ИК, РИК- Видин

РЕШИ:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изр. Второ от ИК.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 04.04.2021 в 16:09 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения