Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 258-НС
Видин, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 406 от 03.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 1 заместващ застъпник на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 2, страница 3 от 03.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на заместващи застъпници. Заявлението е подписано от Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници на кандидатската листа, както и на лицата, които се заместват, 1 брой декларация и 1 брой удостоверение на заместения застъпник.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето предложено в списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да замени застъпника на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15,  във връзка с чл. 118, предложение първо  от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС 1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Сазлийка Харалампиева Йонова

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпника на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС 1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Цветелина Руменова Цветанова

 

АНУЛИРА издаденото удостоверениие на заменения застъпник на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.

На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение за застъпник на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 03.04.2021 в 19:07 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения