Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 246-НС
Видин, 03.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 389 от 03.04.2021 г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 11/единадесет/ застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители 04 април 2021 г. и рег. № 3 от 03.04.2021 г.от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от  Александър Филчев Матеев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 11 броя декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 4 лица от предложените отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на лицата Владислав Людмилов Наков, Митко Божинов Георгиев, Витан Крачунов Константинов, Анелия Славчева Василева и Боян Йорданов Младенов, се установи, че същите са регистрирани като представители от коалиция ГЕРБ-СДС; Веселка Стефанова Петрова и Ваньо Борисов Атанасов, се установи, че същите са регистрирани като застъпници на коалиция ГЕРБ-СДС. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде регистриран, като застъпник. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 4 застъпника на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ-СДС, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС 4 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Перислав Трифонов Крачунов

2

Ренета Милкова Лашева

3

Илиян Цветанов Маринов

4

Татяна Антонова Крумова

 

ОТКАЗАВА да регистрира Владислав Людмилов Наков, Митко Божинов Георгиев, Витан Крачунов Константинов, Анелия Славчева Василева, Боян Йорданов Младенов, Веселка Стефанова Петрова и Ваньо Борисов

  

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 03.04.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения