Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 237-НС
Видин, 02.04.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 373 от 02.04.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 1 /един/ заместващ застъпник на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 1, страница 3 от 02.04.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на заместващи застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ името и ЕГН на лицето, заявено за регистрация като заместващ застъпник на кандидатската листа, както и на лицето, което се замества, 1 брой декларация и 1 брой удостоверение на заместения застъпник.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицето предложено в списъка отговаря на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да замени застъпника на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл. 118, предложение първо  от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпник на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Ралица Миленова Вълчева

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпника на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ 1 лице, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Деница Красимирова Кръстева

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение на заменения застъпник на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.

На регистрирания застъпник да бъде издадено удостоверение за застъпник на кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 02.04.2021 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения