Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Видин, 01.04.2021

ОТНОСНО: Жалба от Християн Ненчов Христов, организационен секретар на ПП ГЕРБ- община Видин.

В РИК – Видин е постъпила жалба от Християн Ненчов Христов, организационен секретар на ПП ГЕРБ- община Видин с вх. № 314/01.04.2021 г., 10.05 ч.  по описа на РИК - Видин. В жалбата се твърди, че има поставени предизборни плакати на ПП „Републиканци за България“ на неразрешени за целта места, а именно с. Антимово, община Видин. Твърди се, че агитационните материали са разлепени по ел. табла и стълбове, което съставлява нарушение на изборното законодателство.

Районна избирателна комисия – Видин извърши проверка, в резултат на която бе констатирано наличие на плакати на ПП „Републиканци за България“ поставени на посочените от жалбоподателя места.

Във връзка с резултата от проверката, Районна избирателна комисия – Видин счита, че констатираното поставяне на плакати е в нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс. С оглед на това, РИК – Видин следва да укаже на кмета на община Видин, че на основание чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс, следва да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали, поставени върху неопределените за това места.

От данните в жалбата и от извършената проверка е невъзможно да бъдат  събрани достатъчно доказателства относно датата на извършване на нарушението, както и собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер – задължителни реквизити по чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания, необходими за съставяне на акт за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание на конкретен извършител/и. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 1. УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, изразяващо се в поставяне на плакати на ПП „Републиканци за България“, разлепени по ел. табла и стълбове в с. Антимово, общ. Видин.
 2. УКАЗВА на кмета на община Видин да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 01.04.2021 в 19:09 часа

Календар

Решения

 • № 293-НС / 08.04.2021

  относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

 • № 292-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

 • № 291-НС / 05.04.2021

  относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения