Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Видин, 31.03.2021

ОТНОСНО: сигнал с вх.№ 281/31.03.2021г.

Постъпил е сигнал с вх.№ 281/31.03.2021г. от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“

Със същия сезира РИК- Видин за нарушение на ИК изразяващо се в това, че лицето Меган Цветанова Вилиева, като временно изпълняваща длъжността кмет на с. Новоселци е вписана като член на СИК № 050900076 с. Новоселци общ. Видин и същевременно е член на комисията сформирана от Кмета на община Видин за приемане на материали от изборната нощ на 04/05.04.2021г. Моли да се извърши проверка по случая и за предприемане на мерки за недопускане нарушение на ИК, а именно едно лице не може да участва в повече от едно качество в изборния процес.

Въз основа на подадения сигнал РИК- Видин извърши проверка, като изиска от Кмета на Община Видин информация по изложените в сигнала обстоятелства. В отговор на запитването бе получено писмо с изх.№ ОД- 01- 17- 132/31.03.2021г. на Секретаря на Община Видин с приложени към същата 4 (четири) заповеди на Кмета на Община Видин, от които е видно, че Меган Вилиева не изпълнява длъжността кмет на с. Новоселци, както и че за времето на отсъствие на кмета на селото, функциите на длъжностното лице по гражданско състояние следва да бъдат изпълнявани от Вилиева, както и че лицето не фигурира в заповедта за определяне на работни екипи за осъществяване на организационнно техническата подготовка за произвеждане на изборите на 04 април 2021г..

На РИК- Видин е служебно известно, че Меган Вилиева се намира във фактическо съжителство с кандидат за народен представител регистриран в РИК – Видин за изборите за народни представители на 04 април 2021г., поради което по силата на чл. 96 във връзка с  чл. 66, ал.1 от ИК е налице несъвместимост.

От извършена справка в регистрите на РИК- Видин се установи, че Меган Цветанова Вилиева към момента на разглеждане на сигнала не е член на СИК в 05- Видински изборен район, поради което следва да остави сигнала без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.1, т.20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх.№ 281/31.03.2021г. от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 31.03.2021 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения