Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 163-НС
Видин, 30.03.2021

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 04 април 2021г.

Постъпило е заявление с вх. № 250 от 29.03.2021г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 5 пет/ заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“  в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. и рег. № 2, от 29.03.2021г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на заместващи застъпници. Заявлението е подписано от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като заместващи застъпници на кандидатската листа, както и на лицата които се заместват, 5 броя декларации и 5 броя удостоверения на заместените застъпници.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица предложени в списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да замени застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ , които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15  във връзка с чл. 118, предложение първо  от Изборния кодекс и Решение № 2087-НС от 17.02.2021 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин,

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 5 лица, както следва:

  

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Катя Генадиева Александрова

2

Янчо Кънчев Василев

3

Валери Михайлов Петров

4

Валентина Валериева Любенова

5

Благой Тодоров Йовчев

  

ЗАЛИЧАВА регистрацията на застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ 5 лица, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Кирил Петков Цветков

2

Пенка Иванова Цветкова

3

Анелия Емилова Георгиева

4

Ирина Дионисиева Якова

5

Митко Иванов Георгиев

  

АНУЛИРА издадените удостоверения на  заменените   застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.

На регистрираните застъпници да бъдат издадени удостоверения на застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за България“.

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 30.03.2021 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения