Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Видин, 25.03.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 210 от 25.03.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък със 10 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС в изборите за народни представители на 04 април 2021г. Заявлението е подписано от  Милен Михайлов Викторов – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че всички лица от предложените отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното РИК – Видин следва да публикува списък със 10 упълномощени представители на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ - СДС.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

            ПУБЛИКУВА списък със 10 упълномощени представители на кандидатската листа на коалиция ГЕРБ - СДС, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Пълномощно  №  дата

1

Георги

Любенов

Георгиев

01/19.03.2021 г.

2

Евгени

Христов

Николов

02/19.03.2021 г.

3

Лозинка

Тодорова

Дакова

03/19.03.2021 г.

4

Милена Бисерова Савова

Бисерова

Савова

04/19.03.2021 г.

5

Борислав

Стоянов

Василев

05/19.03.2021 г.

6

Александър

Митков

Рангелов

06/19.03.2021 г.

7

Стефка

Найденова

Живкова

07/19.03.2021 г.

8

Мая

Иванова

Иванова

08/19.03.2021 г.

9

Венислав

Горанов

Костов

09/19.03.2021 г.

10

Павлина

Емилова

Йонова

10/19.03.2021 г.

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Соня Иванова Иванова

* Публикувано на 25.03.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

  • № 293-НС / 08.04.2021

    относно: Жалби с вх.№ 434/04.04.2021г., № 435/05.04.2021г., № 436/05.04.2021г., №437/05.04.2021г. № 438/05.04.2021г., № 439/05.04.2021г.,№ 440/05.04.2021г., №441/05.04.2021г. и вх.№ 442/05.04.2021г., от Тодор Стаменов Вълчев, упълномощен представител на ПП „ДПС“

  • № 292-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050600001 в изборите за народни представители на 04 април 2021

  • № 291-НС / 05.04.2021

    относно: Предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК 050900048 в изборите за народни представители на 04 април 2021

всички решения