Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
Видин, 18.08.2022

ОТНОСНО: Формиране на единните номера на избирателните секции в Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания в община Димово, изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Със Заповед № РД-02-211/17.08.2022 г. на кмета на община Димово са образувани 2/две/ избирателни секции в Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания  на територията на община Димово за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. Към заповедта на кмета на община Димово са приложени заповеди на ръководителите на двете институции за образуване на съответните секции.

Предвид гореизложеното и на основание чл.8, ал.8 и чл. 72, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1203-НС/ 04.08.2022 г. на ЦИК за определяне на единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. и Решение № 11/15.08.2022 г. на РИК Видин,   

Районна избирателна комисия  - Видин

 

Р Е Ш И:

Формира единните номера на избирателните секции в дом за стари хора и център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания  на територията на община Димово в изборен район 05 - Видински за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

№ 051600025  - в село Гара Орешец, община Димово, ул. „Георги Димитров“ № 14, Дом за стари хора

№ 051600026 -  в село Извор, община Димово,  ул. „Шеста“ № 2, Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Зам. председател: Росен Кръстев Ангелов

* Публикувано на 18.08.2022 в 16:23 часа

Календар

Решения

  • № 181-НС / 04.10.2022

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

  • № 180-НС / 04.10.2022

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

  • № 179-НС / 02.10.2022

    относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения