Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 10-НС
Видин, 15.08.2022

ОТНОСНО: Привличане на специалисти - технически сътрудници на граждански договор към Районна избирателна комисия – Видин.

С оглед подпомагане дейността на РИК - Видин при произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г. и на основание чл.72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, т. 7.2  и 7.3 от Решение № 1200-НС от 02.08.2022 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 

 1. Определя брой от 4 лица за привличането на длъжност специалист - технически сътрудник към РИК Видин.
 2. Възлага на Председателя на РИК - Видин да направи предложение до Областния управител на област Видин за сключване на граждански договори следните лица:

2.1. Десислава Йорданова Андреева - Тодорова, ЕГН******** за привличането й като специалист-технически сътрудник към РИК – Видин, с месечно възнаграждение от 640 лв.

2.2. Елина Светлинова Стефанова, ЕГН******** за привличането й като специалист-технически сътрудник към РИК – Видин, с месечно възнаграждение от 640 лв.

2.3.Калоян Росенов Живков, ЕГН******** за привличането му като специалист-технически сътрудник към РИК – Видин, с месечно възнаграждение от 640 лв.

2.4. Ванюша  Венелинова Рилчева , ЕГН******** за привличането й като специалист-технически сътрудник към РИК – Видин, с месечно възнаграждение от 640 лв.

 1. Определя следния предмет на договора по т. 2: Подпомагане дейността на РИК – Видин, включително изготвяне на удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии и на регистрираните застъпници; осъществява телефонна комуникация, записва и предава изпратени съобщения; завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция; води картотека и архив на входящата и изходяща кореспонденция, прави справки по тях; изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността; подпомагане дейността на РИК – Видин във връзка с провеждането на обучение на членовете на секционните избирателни комисии на територията на избирателен район 05 – Видински.
 2. Срокът на договора по т. 2 е от 16.08.2022г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите за народни представители.
 3. Копие от решението, да се изпрати на Областен управител на Област Видин за сключване на граждански договор с определените лица.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Павел Пламенов Петков

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 181-НС / 04.10.2022

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за народни представители в страната на 02 октомври 2022 г.

 • № 180-НС / 04.10.2022

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 179-НС / 02.10.2022

  относно: Сигнал от Александър Матеев, представляващ коалиция ГЕРБ-СДС.

всички решения