Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 156-НС
Видин, 09.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда и начина за предаване на СИК на формуляри на протоколи в случаите по чл. 269 ИК при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 18 от Изборния кодекс и Решение № 341-НС от 28.06.2021 г. на ЦИК и , Районната избирателна комисия - Видин 

РЕШИ:

 1. На 10 юли 2021 г. определен от РИК – Видин член на комисията предава на представител на общинската администрация екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 96-НС-кр и Приложение № 96-НС-хм, за което се съставя приемо-предавателен протокол (Приложение № 1 към настоящото решение), който се подписва от член на РИК – Видин и представител на общинската администрация. Приетите протоколи се оставят на съхранение в съответната общинска администрация.
 2. Незабавно след преустановяване работата на СУЕМГ в случаите по чл. 269 ИК, председателят на СИК, а в негово отсъствие – заместник-председателят или секретарят, уведомява РИК - Видин по телефон за съответните обстоятелства и предоставя на представителя на общинската администрация, отговарящ за съответната СИК, заверено от председателя и секретаря на СИК (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председателя) и подпечатано с печата на СИК, копие от решение на СИК за настъпилите непреодолими обстоятелства.
 3. Представителят на общинската администрация, отговарящ за съответната СИК, уведомява РИК - Видин по телефон за получения препис от решението на СИК, а при наличие на техническа възможност го изпраща незабавно на РИК - Видин по електронен път.
 4. Незабавно след получаване/обявяване на изрично писмено решение на ЦИК за преустановяване на машинното гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в съответната секция, РИК - Видин, по телефон и по електронен път, чрез официалните адреси на електронна поща, предоставени от общинските администрации за комуникация, уведомява кмета на съответната община или определено от него длъжностно лице за необходимостта от предоставяне на екземпляр/и от формулярите по т. 1 на съответната СИК. В уведомлението се посочва най-малко пълен номер на СИК, пълно наименование и необходимо количество от съответния формуляр (в секции с две СУЕМГ е възможно да е необходимо предоставяне на два формуляра Приложение № 96-НС-кр), както и, когато е приложимо, необходимостта от връщане на предоставен на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м).
 5. Незабавно след получаване на уведомлението по т. 4, кметът на съответната община или изрично определено от него лице/а, предоставя на СИК формулярите по т. 4, за което се подписва приемо-предавателен протокол (Приложение № 2 към настоящото решение) в три екземпляра: един за СИК, един за общинска администрация и един за РИК - Видин. От страна на СИК протоколът се подписва от председател и секретар (при отсъствие на един от двамата, съответно – от заместник-председател).
 6. Приемо-предавателният протокол по т. 5 съдържа най-малко: дата на съставяне, пълен номер на СИК, пълно описание на предадените от общинската администрация формуляри – наименование на изборната книга, брой предадени екземпляри, фабричен номер, подписи на представителите на СИК и общинската администрация.
 7. В случаите, в които машинното гласуване е преустановено и гласуването е продължило с хартиени бюлетини, СИК връща предоставения ѝ формуляр от секционен протокол (Приложение № 96-НС-м), което се удостоверява в протокола по т. 6.
 8. Незабавно след извършване на предаването, общинската администрация предоставя на РИК - Видин преписа от решението на СИК по т. 2 и екземпляра от приемо-предавателния протокол, предназначен за РИК – на хартиен носител или сканирани – по електронна поща. Всички екземпляри на констативни протоколи на СИК и приемо-предавателни протоколи, предназначени за РИК, както и върнатите от СИК формуляри (Приложение № 96-НС-м) се предават на хартиен носител до 19:00 ч. на адреса на РИК, а след 19:00 ч., но не по-късно до 21:30 ч. - в гр. Видин, Спортна зала „Фестивална“.
 9. Редът по т. 4, 5, 6 и 8 се прилага съответно и при предаването на формуляри на протоколи - Приложение № 96-НС-кр, на СИК, определени с изрично решение на ЦИК за преброяване на контролни разписки от машинно гласуване, доколкото друго не е указано в Изборния кодекс или в решение на Централната избирателна комисия.
 10. Неизползваните екземпляри от формуляри на протоколи Приложение № 96-НС-хм и Приложение № 96-НС-кр се връщат от общинските администрации на РИК- Видин до 14.07.2021г. вкл. и се оформя протокол, приложение №3 към настоящото решение.
 11. Изборните книжа по настоящото решение се транспортират с охрана от страна на ОД на МВР – Видин.

Копие от Решението да се изпрати на кметовете на общини в област Видин и на Директора на ОД на МВР - Видин за сведение и изпълнение.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:58 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения