Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 170-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Приемане на оперативен план за организацията на работата в РИК - Видин в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 365-ЕП/21.05.2019 г. на ЦИК, РИК -  Видин,

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЕМА Оперативен план за организацията на работата в Районна избирателна комисия Видин в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и приемането от секционните избирателни комисии на територията на Пети район Видински на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател:……………………

   /Емил Емилов/

 

Секретар:………………………

        /Ирена Дочева/

 

 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

 

за организацията на работата в Районна избирателна комисия  - Видин в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и приемането от секционните избирателни комисии на територията на Пети район Видински на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите

 

 

РИК – Видин определи:

 

1.Членовете на РИК - Видин проверяват съдържанието на  „Плик № 1 -НС – Списъци на СИК №…“; „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК №…“ и съдържащите се в тях документи и книжа, включително 2 броя записващи технически устройства (флаш памети) при СИК с машинно гласуване, плик с 5 бр. карти от машинно гласуване, финален протокол с резултати от машинно. При несъответствие попълват протокол за липсите – приложение №1 към решение 243 – ЕП на ЦИК от 02.05.2019г.,а при нарушена цялост на торбата на СИК се попълва приложение №2 към същото решение.

 

 1. РИК –Видин ще приема изборните книжа и материали в Конферентната зала на Областна администрация, на адрес: гр. Видин, ул. ,,Дунавска“ №6 след 21.00 в изборния ден.

 

 1. Определя следните часове за предоставяне информация на медиите от Председателя или Секретаря на РИК - Видин 09.00ч., 14.00ч.и 18.00ч.

 

 1. РИК получава информация за избирателната активност към 10:00ч., 12:30ч., и 17:30ч. Информацията се изпраща след обобщаване от страна на Областна администрация

 

 1. РИК – Видин определя следния график за предаване на информация за началото на изборния ден и активността в изборния ден:

- определянето, заедно с отговорника на ИП, на място за наблюдателите, застъпниците и представителите на партиите и коалициите, което да осигурява пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данните, така че да не се пречи при работата на операторите.

-  най-късно до края на изборния ден (26 май 2019 г.) да бъде осигурена информация на преброителя за неоткрити секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

в) кметството, в което се намира секцията (ако има такова);

а) номера на всяка секция;

 

 1. Отговорника на съответната община разпределя незабавно постъпилите жалби и сигнали, които се разглеждат от комисията най-късно до един час от постъпването им, освен когато предметът на жалбата или сигнала изисква извършването на допълнителни действия по проверка на твърдените обстоятелства. Постъпилите жалби и сигнали, чието разглеждане не е от компетентността на РИК се препращат незабавно по компетентност. Отговорниците докладват на комисията всички жалби и сигнали на първото заседание след постъпването им.

 

 1. За периода от приключване на гласуването на 26 май 2019 год. до приключване на работата на пункта – отговорниците на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на РИК и техническите сътрудници на комисията, и приносителите на протоколи от СИК, наблюдатели, застъпници, представители на партии, коалиции и/или инициативни комитети. При въвеждане на данните от протоколите на СИК в ИП на РИК може да присъства само по един наблюдател от една и съща неправителствена организация, само по един застъпник – на кандидатски листи на партия, коалиция и/или инициативен комитет и само по един представител на политическа партия, коалиция и инициативен комитет.

 

 1. РИК Видин определя следния пропускателен режим за СИК:

При неспазване на реда в помещението съответният наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, инициативен комитет се предупреждава, а при необходимост се отстранява от залата от РИК/отговорника на ИП.

 

 1. За периода на обработка на резултатите в ИП към РИК – право на достъп до ИП имат отговорниците на ИП, операторите на компютри, представителите на преброителя, членовете на РИК и персоналът за сервизно обслужване на техниката.

 

 1. При необходимост от предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол в съответствие с Решение № 375-ЕП/21.05.2019 г. на ЦИК, определен с решение член на РИК Видин се придвижва до секцията и предава новия протокол на СИК. За предаването и получаването на сгрешения и новия протокол за резултатите от гласуването се попълва приемо-предавателен протокол по Приложение № 88-ЕП от изборните книжа.

 

 

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:19 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения